Zmiana Statutu Powiatu

Dziś, tj. 27 września 2017 r., złożyłem na ręce Zarządu Powiatu Nowotomyskiego petycję wraz z projektem uchwały, w której proponuję zmienić paragraf w Statucie Powiatu Nowotomyskiego dotyczący udziału w posiedzeniach powiatowych komisji.

Na początku bieżącego miesiąca postanowiłem zapoznać się ze statutem naszego powiatu. Ku mojemu zdziwieniu, § 50 ust. 2 brzmiał następująco: „W posiedzeniach komisji, oprócz jej członków, mogą także uczestniczyć: przewodniczący rady, radni nie będący członkami komisji oraz członkowie zarządu”. Przy odrobinie złej woli można stwierdzić, że zwykli obywatele Rzeczypospolitej Polskiej nie mogą uczestniczyć w roli publiczności w posiedzeniach komisji.

W związku z tym 11 września br. wystosowałem do pani Przewodniczącej Rady Powiatu pismo, w którym zapytałem o możliwość uczestnictwa w komisjach. Argumentując swoje stanowisko, zacytowałem następujące ustawy: art. 61 ust. 2 Konstytucji, art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej (we wniosku przez przypadek zacytowałem art. 3 ust. 3, który nie istnieje; nie zauważyłem, że jest to punkt zamiast ustępu) i art. 8a ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, który, według mnie, w sposób najbardziej jasny definiuje, na czym polega jawność działania organów publicznych.

14 dni później otrzymałem twierdzącą odpowiedź, która mówi, że jeśli pozwoli na to Przewodniczący Komisji, będzie można zabrać głos. Poza tym w zmienianym przeze mnie ustępie (§ 50 ust. 2 statutu) znajduje się błąd ortograficzny. Rada Języka Polskiego na swoim plenarnym posiedzeniu w 1997 roku podjęła uchwałę ortograficzną nr 1, podejmując decyzję o łącznym pisaniu „nie” z imiesłowami przymiotnikowymi. Niestety, w uchwalonym w 2016 roku Statucie Powiatu Nowotomyskiego zmiana ta nadal nie była uwzględniona.

Jak doskonale wiadomo, nie mogę osobiście złożyć uchwały pod rozpatrzenie Wysokiej Rady Powiatu (mogą to zrobić podmioty wymienione w § 28 ust. 1 statutu), więc w związku z tym, 27 września br. złożyłem na ręce Zarządu Powiatu petycję wraz z projektem uchwały, w której apeluję o zmianę brzmienia § 50 ust. 2 na następujące (cały tekst znajduje się na dole artykułu): „W powiedzeniach komisji, oprócz jej członków, mogą także uczestniczyć:
1) Przewodniczący Rady, radni niebędący członkami komisji oraz członkowie zarządu. Nie posiadają oni prawa do głosowania.
2) Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej niebędący podmiotami wymienionymi w pkt 1. Nie posiadają oni prawa do głosowania, a o ich prawie do głosu każdorazowo decyduje Przewodniczący Komisji”.

Mam nadzieję, że Zarząd Powiatu wykaże się inicjatywą uchwałodawczą i przekaże mój projekt uchwały pod rozpatrzenie na sesji Rady Powiatu. Oczywiście, jeśli Zarząd postanowi nie wnieść mojego aktu, można wnieść go dzięki pomocy trzech Radnych.

Mikołaj Wolanin

TEKST STATUTU POWIATU NOWOTOMYSKIEGO

CAŁY TEKST PETYCJI

Jeśli chcesz dostawać powiadomienia o nowych wpisach, zapisz się do newslettera (formularz na dole menu po prawej stronie)